เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง “Zoom Club House เล่าเรื่องผี ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณในงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย” :

การทำงานด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรุตม์  โล้กูลประกิจ นักโบราณคดีอำนวยการ ผู้บริหาร บริษัท Re Form Archaeology จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting