สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย : MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นสมาคมวิชาชีพระดับประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย และจัดให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนภารกิจด้านการศึกษาค้นคว้าการวิจัยวิชา การบริหาร และงานบริการ เฉพาะด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้แทนของไทย ในการประสานงานกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยอีกด้วย

กิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ข่าวสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

แนะนำพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย