ข้อมูลทั่วไปของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

การก่อตั้งสมาคม

          ด้วยประชามติของผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบหมายให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของไทย พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ” สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ” จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 และเปิดตัวต่อสาธารณชนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย คือวันที่ 19 กันยายน 2547 มีสถานที่ทำการอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

          “สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการในประเทศไทยทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชนและส่วนบุคคล เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ทางธุรกิจ หรือมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรวมกลุ่มบุคลากรและองค์กรวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ เป็นสื่อประสานงานกลางให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักวิชาชีพและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

 3. เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆ

 4. เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ทั้งทางด้าน บริหารจัดการ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจงานด้านพิพิธภัณฑ์สู่สาธารชน และเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์

 6. เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จากทุกองค์กร ด้วยการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ

 7. เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์

 8. เพื่อประสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์
เครื่องหมายของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ตราสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย มาจากอักษรย่อ “สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย”  ประกอบไปด้วย ตัวอักษร ส พ ภ และ ท  ไขว้กันอยู่ในรูปวงรี อันเป็นเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย อันมีความหมายของตราสัญลักษณ์นี้ เป็นคำขวัญว่า “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยประสานใจเป็นหนึ่งเดียว” 


มีชื่อเรียกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นภาษาอังกฤษ ว่า “
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND”  หรือโดยย่อ ว่า “MAT”  นั้นเอง

สิทธิและประโยชน์ของสมาชิก
 1. การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ปีละ 1 ครั้ง

 2. การเข้ารับการบริการฝึกอบรม – ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ปาฐกถา สัมมนาในอัตราพิเศษ

 3. ได้รับบริการติดต่อเครือข่ายสมาชิกทั้งในด้านการบริหาร การเผยแพร่ความรู้สารสนเทศ ตลอดจนการปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์

 4. ได้รับสิ่งพิมพ์วิชาการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร ในอัตราสมาชิก

 5. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

 6. เป็นสมาชิกของชมรมในในสังกัดสมาคมได้หนึ่งชมรม โดยไม่ต้องเสีค่าบำรุงสำหรับชมรมนั้น ถ้าต้องการเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมมากกว่าหนึ่งชมรม ต้องชำระค่าบำรุงสำหรับชมรมที่เพิ่มตามที่ชมรมนั้น ๆ กำหนด

 7. ใช้บัตรสมาชิก ประดับเข็ม ดุม หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่มีรูปเครื่องหมายสมาคม ตามแบบและเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง และมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

          สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นสมาคมแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยคนพิพิธภัณฑ์ เพื่อคนพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจอยากจะทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ และนับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการร่วมแรงร่วมใจ ประสานงาน เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานของไทยให้เจริญก้าวหน้า ในสายตาของคนไทยและชาวโลก ดังนั้นเพื่อความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่มีใจรักสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของพิพิธภัณฑ์อย่างเต็มตัว ได้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่จะได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย