สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10 / 2564
“ศูนย์การเรียนรู้”ไม่เรียนได้ไหม…แต่ได้อะไรมากกว่า “รู้”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.วรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
หากท่านสนใจร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเทียน เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.surveycan.com/survey270875

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564