รายนามพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสามัญถาวร ประเภทหน่วยงาน สถาบันและองค์กร

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย Thai Human Imaginary Museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว The Bottle Art Museum   www.bottlemuseum.com

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช Siriraj Medical Museum  http://www.sirirajmuseum.com

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ Oubkham Museum www.oubkhammuseum.com

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน Department of Lands Museum www.dol.go.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Museum  www.nsm.or.th

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ Erawan Museum www.erawan.museum

ชมรมคนรักพระราชวังพญาไท www.phayathaipalace.org

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง  Watsamrong Local Museum www.watsamrong.com

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี The Secretariat of the Cabinet Library and Museum

มูลนิธิ เจมส์เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน The James H. W. Thompson Foundation www.jimthompsonhouse.com

โรงเรียนทวีธาภิเศก Taweethapisek School

จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว Ban Khubua Museum

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BangkokBank Limited. ส่วนลายมือและพิพิธภัณฑ์เงินตรา

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Museum www.bot.or.th

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Ceramic Museum www.museum@bu.ac.th

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ Bureau of Grand National Treasure, The Treasury Department  www.teasury.go.th

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร Children’s Discovery Museum www.bkkmuseum.com

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ the Siam Society , Under Royal Patronage www.siam-society.org

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Pharmaceutical Association of Thailand, Under Royal Patronage www.paturp.com

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (KingPrajadhipok Museum) www.kpi.ac.th/museum

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ (Museum of World Insects and Natural Wonders)

โรงเรียนเมืองคง Muangkhong School

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (Office of  Doi Tung Development Project) www.doitung.org

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด SuanPakkad Palace Museum www.suanpakkad.com

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ Museum of Imaging Technology

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ The Thai National Memorial

พิพิธภัณฑ์รัฐสภา Thai Parliament Museum www.thaiparliament.go.th

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย SuankularbWittayalai School www.sk.ac.th

มูลนิธิสยามกัมมาจล(พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย) Thai Bank Museum www.thaibankmuseum.com

สำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น Office of Culture,KhonKaen University  www.cac.kku.ac.th

บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด RaklukeEdutexCo.Ltd. www.raklukegroup.com

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน)Teleinfo Media Public Company Limited www.teleinfomedia.net

งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก Prince Mahidol’sMuseum

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับThe Gem and Jewely Museum museum_git@hotmail.com

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ National Sports Museum www.sat.or.th/museum

มูลนิธิซิเมนต์ไทย The Siam Cement Foundation www.siamcementfoundation.or.th

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย Science Centre for Education www.sciplanet.org

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

สำนักหออสมุดกฎหมายมหาชน

สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

บริษัท Dynamic Source จำกัด www.dynamic-source.com

บริษัท ไรท์แมน จำกัด www.rightman.co.th

บริษัทแปลนโมทิฟ จำกัด Plan motif co.ltd.

บริษัท ภรณ์ธนา เซอร์วิส จำกัด

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน 
pol_museum@hotmail.com

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.koratculture.com

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ www.khoratfossil.com

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย www.thailabourmuseum@gmail.com

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  (พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระวิมาดากรมพระสุทธาสินีนาฎ)

พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ Madame Tussauds Bangkok 

บริษัท ซีเอ็มโอออร์กาไนเซอร์ จำกัด

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Museum of Texfiles)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Institute ofLanguagesArt and Cutture(ILAC))

กรมอุตุนิยมวิทยา MeteorologicalDepartment

กลุ่มงานหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums)

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน Police Museum Parusakawan Palace

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

บริษัท คิงส์แมน ซีเอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (Kingmen C.M.T.I.) www. kingsmen-cmti.com

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

วู้ดแลนด์เมืองไม้ Woodland Muangmai

พิพิธภัณฑ์ปาร์คนายเลิศ

พิพิธภัณฑ์ขุนมัณฑลานุการ

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน)

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บ้านพิพิธภัณฑ์บรมนาถสถิตย์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ห้องสหกรณ์แห่งการเรียนรู้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์หัวโขน นายชนก ช่างเรียน

รายนามพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ.ศ.2565

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนย์เรียนรู้ SAFETY HUNTER และชราแลนด์ สนามเด็กเล่นดรุณวัฒนาลัย

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง จังหวัดพะเยา

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Farm Hoo DIY ศูนย์ความรู้พึ่งพาตนเอง จังหวัดชัยภูมิ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์หัวโขน หัวละคร นายชนก ช่างเรียน

แหล่งเรียนรู้ลานประสาทสัมผัส ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี จังหวัดนครปฐม

คณะนาฎศิลป์จิตอาสา “โรจน์จรัสฤทธิ์” กรุงเทพมหานคร

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์

พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี

พิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ (เฮือนคำมุ) จังหวัดชัยภูมิ

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พ.ศ.2566

อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

ศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิพิธภัณฑ์ศิริราช

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

บ้านพิพิธภัณฑ์บรมนาถสถิต

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์พระครูรัตนาคม วัดพระธาตุเสด็จ

สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม

พิพิธภัณฑ์เกาะศาลเจ้า ชุมชนวัดจำปา

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง วัดคูเต่า

แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม

พิพิธภัณฑ์หัวโขน หัวละคร นายชนก ช่างเรียน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี   

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เหมืองแม่เมาะ) ลำปาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พิพิธภัณฑ์อัญมณี ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ 69 จังหวัดจันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชยนาวี จังหวัดจันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ก้านกล้วยแลนด์ จ.นครปฐม

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จ.ลำพูน

มิกกี้เฮ้าส์ มิวเซียม จ.ลำพูน

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จ.ภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอดุรธานี   

พิพิธภัณฑ์ญัฮกุร อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ.