ดร. วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

ดร. วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณราเมส พรหมเย็น

คุณราเมส พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ
ดร. พรู คูศรีพิทักษ์

ดร. พรู คูศรีพิทักษ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร

คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร

ที่ปรึกษาด้านงานปฎิบัติการพิพิธภัณฑ์ มิวเซียม มายส์ (Museum Minds)