คณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ปี 2564
ดร. ละออ โควาวิสารัช

ดร. ละออ โควาวิสารัช

นักวิจัย ศูนย์โนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

ดร. วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณราเมส พรหมเย็น

คุณราเมส พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ
คุณจารุณี อินเฉิดฉาย

คุณจารุณี อินเฉิดฉาย

นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณนิตยา กนกมงคล

คุณนิตยา กนกมงคล

ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติกรมศิลปากร
ดร. พรู คูศรีพิทักษ์

ดร. พรู คูศรีพิทักษ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร

คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร

ที่ปรึกษาด้านงานปฎิบัติการพิพิธภัณฑ์ มิวเซียม มายส์ (Museum Minds)
คุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา

คุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช.