เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 / 2564

เรื่อง “ตามรอย  ราชมรรคาแห่งวิมายะปุระ เที่ยวทิพย์เยือนถิ่น  ปราสาทหินพิมาย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีปฏิบัติการ   กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา  

ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในการเที่ยวทิพย์ดังกล่าว

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting