สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

คณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
    ชุดที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหาร

๑. นางจารุณี อินเฉิดฉาย ๆ                    นายกสมาคม

๒. นางวิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา            อุปนายก คนที่ ๒

๓. นางสาวเอมอร ตันเถียร                    อุปนายก คนที่ ๒ และเหรัญญิก

๔. นางสาวสุจิตร สุวภาพ                       ประชาสัมพันธ์

๕. นางสุธาทิพย์ กาวิเนตร                     ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๖. นายชัยวัฒฒน์ ไชยประเสริฐ             ปฏิคม  

๗. นายธีรวัฒน์ เจริญทวีสิทธิ์                 นายทะเบียน      

๘. พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น                   สมาชิกสัมพันธ์

๙. นางสาวสุธันยา โพธิ์เสือ                    สาราณียากร

๑๐. นางตติยา ใจบุญ                             วิชาการ                 

๑๑. นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์                   พัฒนาการศึกษา

๑๒. นายกำพล ตั้งเอกชัย                       วิเทศสัมพันธ์             

๑๓. นางประไพศรี ไทพาณิชย์               กิจการพิเศษ         

๑๔. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์                    ผู้ช่วยเหรัญญิก 

๑๕. นายชาญณรงคร์ พุ่มบ้านเช่า          เลขานุการ     

๑๖. นายสมควร แหสกุล                        ผู้ช่วยเลขานุการ