สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

คณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
    ชุดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหาร

๑. นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ                         นายกสมาคม

๒. นางสมลักษณ์ เจริญพจน์                   กรรมการและที่ปรึกษา       

๓. นายสมชาย ณ นครพนม                   กรรมการและที่ปรึกษา     

๔. นายอวยพร เกิดช่วย                          กรรมการและที่ปรึกษา                

๕. นางจารุณี อินเฉิดฉาย ๆ                    อุปนายก คนที่ ๑

๖. นายปริวรรต ธรรมาปรีชากร             อุปนายก คนที่ ๒

๗. นางสาวเอมอร ตันเถียร                    เหรัญญิก

๘. นางสุธาทิพย์ กาวิเนตร                     ผู้ช่วยเหรัญญิก

๙. นางสาวสุจิตร สุวภาพ                       นายทะเบียน

๑๐. นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ          ประชาสัมพันธ์   

๑๑. นายชัยวัฒฒน์ ไชยประเสริฐ          ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๑๒. นาวาอากาศเอกไพฑูรย์ ไล้เลิศ       ปฏิคมและทัศนศึกษา

๑๓. นางกาญจนา ศรีปัตยา                    กรรมการกลาง

๑๔. นางสาวศรินยา ปาทา                     สาราณีรยากรและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางกาญจนา ศรีปัตยา                   กรรมการกลาง

๑๖. นายเอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ             กรรมการและเลขานุการ