สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
    ชุดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

             ตามข้อบังคับของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย คณะกรรมการบริหารมีวาระการปฏิบัติงาน ๓ ปี ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ หมดวาระลง สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยจึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐   มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔   ณ  หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

            สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยชุดที ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ชุดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ดังนี้

ที่ปรึกษา                     

นางสมลักษณ์    เจริญพจน์ 

คณะกรรมการบริหาร

๑. นายสมชาย  ณ นครพนม                       นายกสมาคม

๒. นายสุพจน์   จิตสุทธิญาณ                      อุปนายกสมาคมคนที่ ๑

๓. นางสาวเอมอร  ตันเถียร                        อุปนายกสมาคมคนที่ ๒

๔. นายมานพ  อิสสะรีย์                              อุปนายกสมาคมคนที่ ๓

๕. พ.อ.หญิงพิไลพร   ธนะสมบูรณ์             กรรมการและเหรัญญิก                     

๖. พลตรีหญิงวีราวรรณ   มหานันทโพธิ์     กรรมการและนายทะเบียน

๗. นางสุภาวดี   ปุณศรี                               กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

๘. นางจารุณี   อินเฉิดฉาย                          กรรมการและสาราณียากร

๙. นางสาวธนาสิริ   สุธีธร                           กรรมการและผู้ช่วยสาราณียากร

๑๐. นางสุบงกช   ธงทองทิพย์                    กรรมการและปฏิคม

๑๑. นายชัยวัฒน์   ไชยประเสริฐ                กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

๑๒. นายวิษณุ   เอมประณีตร์                     กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๓. นางสาวสุจิตร  สุวภาพ                        กรรมการและเลขานุการ

๑๔. นายเอกริน   ลัทธศักดิ์ศิริ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา

            คณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย

            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

นางสมลักษณ์--เจริญพจน์

 

( นางสมลักษณ์  เจริญพจน์ )

นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓