สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

คณะกรรมการบริหาร สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
    ชุดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

คณะกรรมการบริหาร

๑. นางสมลักษณ์  เจริญพจน์                        นายกสมาคมฯ  

๒. นายสุพจน์  จิตสุทธิญาณ                         อุปนายก คนที่  ๑   

๓. นางสาวเอมอร  ตันเถียร                          อุปนายก คนที่  ๒        

๔. นางประไพศรี ไทพาณิชย์                        เหรัญญิก     

๕. นายสมชาย  ณ นครพนม                        สาราณียากร        

๖. พ.อ.หญิงพิไลพร  ธนะสมบูรณ์               ปฏิคม 

๗. นายวิษณุ  เอมประณีตร์                         ประชาสัมพันธ์         

๘. นายชัยวัฒน์  ไชยประเสริฐ                    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์    

๙. นางสาวสุจิตร สุวภาพ                            นายทะเบียน         

๑๐. ดร.วราวุธ สุธีธร                                  วิเทศสัมพันธ์               

๑๑. ว่าที่ ร.ต.กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์           กรรมการกลาง 

๑๒. นายพูนพล ศรีภิรมย์                           กรรมการกลาง        

๑๓. นายสาโรจน์ จิตติบพิตร                      กรรมการกลาง          

๑๔. นายมานพ  อิสสะรีย์                           เลขานุการ       

๑๕. นางจารุณี  อินเฉิดฉาย                        ผู้ช่วยเลขานุการ